Gặp gỡ sinh viên đầu năm
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học năm học 2019-2020
Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
tham gia hoạt động cộng đồng gắn với chuyên môn đào tạo năm 2019
Báo cáo chuyên đề cấp khoa – tháng 08/2019
“Độc tính của mycotoxin trong thực phẩm”
Báo cáo chuyên đề cấp khoa – tháng 06/2019
Chủ đề “Ứng dụng của vật liệu thủy tinh hữu cơ” do cô Mã Thái Hòa trình bày...
Báo cáo chuyên đề tháng 5/2018
Báo cáo chuyên đề cấp khoa tháng 4/2018
Vào lúc 8h00 ngày 02.5.2018 tại Hội trường khoa Nông nghiệp - Thủy sản...
Hội thảo đóng góp chỉnh sửa chương trình đào tạo năm 2017
Hội thảo đóng góp chỉnh sửa chương trình đào tạo ...
Sinh viên ngành công nghệ Kỹ thuật Hóa học khóa 2015 báo cáo kết quả Coop 3&4