Khoa Hóa Học Ứng Dụng tiền thân là Khoa Công Nghệ Hóa Học, được thành lập ngày 03/9/2008 theo quyết định số 604/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng trường ĐHTV.

Nhân sự của văn phòng khoa

Chức năng nhiệm vụ của văn phòng khoa