Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy tại trường Đại học Trà Vinh. Xem chi tiết quyết định tại đây