Quyết định: Về việc tổ chức phát học bổng của Tiến sĩ Huỳnh Bá Giã cho sinh viên Khoa Hóa học Ứng dụng năm học 2016-2017
chi tiết thông báo xem tại đây