Thời khóa biểu môn: Vật liệu và Công nghệ xử lý nước 2
Lớp DA11HH - Học kỳ 1  năm học: 2014-2015.
CBGD: Nguyễn Trương Việt Thư

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây

Thời khóa biểu môn: Ứng dụng của VL Nano trong Màng mỏng
Lớp DA11HH - Học kỳ 1  năm học: 2014-2015.
CBGD: Kiên Thị Thùy Linh

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây

Thời khóa biểu môn: Packaging 2
Lớp DA10HH - Học kỳ 2  năm học 2013-2014.
CBGD: Ths. Trần Thanh Trang

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây

Thời khóa biểu thực hành môn: Hóa phân tích 2
Lớp DA11HH - Học kỳ 2  năm học 2013-2014.
CBGD: Huỳnh Thị Hồng Hoa

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây

Thời khóa biểu thực hành môn: Hóa học vô cơ 1
Lớp DA13HH - Học kỳ 2  năm học 2013-2014.
CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trăm

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây