Thời khóa biểu thực hành môn: Hóa học vô cơ 1
Lớp DA13HH - Học kỳ 2  năm học 2013-2014.
CBGD: Nguyễn Thị Ngọc Trăm

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây