Thời khóa biểu môn: Vật liệu và Công nghệ xử lý nước 2
Lớp DA11HH - Học kỳ 1  năm học: 2014-2015.
CBGD: Nguyễn Trương Việt Thư

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây