Thời khóa biểu môn: Vận hành nhà máy xử lý nước 2
Lớp DA13HH - Học kỳ 2  năm học: 2016-2017.
CBGD: Lê Văn Thuận

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây