Thời khóa biểu môn: Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số
Lớp DA14HH & DA14HHB- Học kỳ 1  năm học: 2017-2018.
CBGD: Nguyễn Mạnh Huy

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu tại đây