Thời khóa biểu môn: Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số
Lớp DA14HH & DA14HHB- Học kỳ 1  năm học: 2017-2018.
CBGD: Nguyễn Mạnh Huy

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu tại đây

Thời khóa biểu môn: Vận hành nhà máy xử lý nước 2
Lớp DA13HH - Học kỳ 2  năm học: 2016-2017.
CBGD: Lê Văn Thuận

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây

Chi tiết lịch đánh giá xem tại đây

 

Chi tiết thời khóa biểu xem tại đây

 

Chi tiết lịch đánh giá xem tại đây