Lịch đánh giá kết thúc học phần số 20 từ 11/12-19/12/2019
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 19 từ 27/11-05/12/2019
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 18 từ 18/11-21/11/2019
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 17 từ 17/10-18/10/2019
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 16 từ 10/9-18/9/2019
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây