Thông báo: Tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực chi Việt Nam (JDS) niên khóa 2018-2019
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 8
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: Về việc triển khai bảo hiểm y tế bắt buộc đối với SV-HS năm học 2017-2017
Chi tiết thông báo xem tại đây

Kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2017"
- Chi tiết kế hoạch xem tại đây
- Danh sách nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp xem tại đây (cập nhật)
- Danh sách Doanh nghiệp tham gia ngày hội xem tại đây (cập nhật)

Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 7
chi tiết thông báo xem tại đây