Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 9/2017
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: V/v khám sức khỏe đầu vào khóa 2017
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: V/v hỗ trợ cho Sinh viên xác nhận vay vốn học tập theo hình thức vay thông qua hộ gia đình năm học: 2017-2018
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: Chế độ chính sách cho SV năm học 2017-2018
Chi tiết thông báo xem tại đây

Thông báo: V/v nghỉ lễ Sêne Đôlta năm 2017
Chi tiết thông báo xem tại đây