Thông báo: V/v khám sức khỏe đầu vào khóa 2017
Chi tiết thông báo xem tại đây