Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 9/2017
Chi tiết thông báo xem tại đây