Thông báo: Về việc triển khai thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với Sinh viên năm học 2018-2019
Chi tiết thông báo xem tại đây