Thông báo: V/v khiếu nại điểm rèn luyện (dự kiến lần 02) Học kỳ 1, năm học 2017-2018
Các bạn Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây
Các bạn Sinh viên vui lòng xem mail để có thêm thông tin