Thông báo: Về việc hỗ trợ sinh viên xác nhận vay vốn học tập theo hình thức vay thông qua hộ gia đình học kỳ II năm học 2017-2018
Các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây.