Lịch đánh giá kết thúc học phần môn Công nghệ in

Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây (DA14HH, DA13HH, DA14HHB)