Thông báo ứng cử viên cho chương trình học bổng ASEAN-Canada năm 2020
Các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 02 từ 06/02-13/02/2020
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 01 từ 13/01/-14/01/2020
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 22 từ 07/01/-08/01/2020
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần số 21 từ 19/12-20/12/2019
Các bạn sinh viên xem lịch đánh giá tại đây