Cơ sở, vật chất của Phòng phân tích kiểm nghiệm TVU