Họ và tên: Thạch Thị Dân
Mã cán bộ:
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Trà Vinh - kiêm Trưởng khoa Hóa học Ứng dụng
Học hàm/học vị: Nghiên cứu sinh
Đơn vị công tác:
Email:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

Họ và tên: Châu Nguyễn Trầm Yên
Mã cán bộ:
Chức vụ: Phó trưởng khoa Hóa học Ứng dụng - kiêm Trưởng bộ môn UDCDLH & vật liệu nano
Học hàm/học vị: Nghiên cứu sinh
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

Họ và tên: Huỳnh Bá Giã
Mã cán bộ:
Chức vụ: Phó Trưởng khoa Hóa học Ứng dụng
Học hàm/học vị:
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

Họ và tên: Nguyễn Thiện Thảo
Mã cán bộ:
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn UDCDLC & vật liệu nano
Học hàm/học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Nguyễn Tấn Tài
Mã cán bộ:
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Khoa học vật liệu
Học hàm/học vị: Tiến sĩ
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm/học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

 Họ và tên: Phan Thanh Hùng
Mã cán bộ:

Chức vụ: Giảng viên
Học hàm/học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Trần Thế Nam
Mã cán bộ:
Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm/học vị: Kỹ sư
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giảng Viên
Học hàm/học vị: Cử nhân
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học


Họ và tên: Cao Minh Trí
Mã cán bộ:
Chức vụ: Chuyên Viên
Học hàm/học vị: Kỹ sư
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Huỳnh Thị Hồng Hoa
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giảng Viên 
Học hàm/học vị: Cao học
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Thư
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giảng Viên
Học hàm/học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giảng viên
Học hàm/học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 


Họ và tên: Mã Thái Hòa
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giảng Viên
Học hàm/học vị: Thạc sĩ
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Mai Thị Thùy Lam
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giảng Viên 
Học hàm/học vị: Cao học
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Hiếu
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giáo vụ khoa
Học hàm/học vị: Kỹ sư
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Mã cán bộ:
Chức vụ: Thư ký khoa
Học hàm/học vị: Cử nhân 
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Trăm
Mã cán bộ:
Chức vụ: Giảng Viên
Học hàm/học vị: Nghiên cứu sinh
Đơn vị công tác:
Email:
Điện thoại:
Lý lịch khoa học: Xem lý lịch khoa học