GIỚI THIỆU

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Danh sách Giảng viên chủ trì ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học - Khoá 2023

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học - Khoá 2022

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học - Khoá 2021

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học - Khoá 2020 (Tờ trình bổ sung)

 

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương môn học

Đề cương chi tiết môn học