Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
tham gia hoạt động cộng đồng gắn với chuyên môn đào tạo năm 2019

Hội thi Olympic Hóa học cho sinh viên năm 2019

Thông tin chi tiết xem tại đây