Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
tham gia hoạt động cộng đồng gắn với chuyên môn đào tạo năm 2019

Lịch tiếp Sinh viên năm học 2017-2018

Các bạn Sinh viên vui lòng xem tại đây