Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
tham gia hoạt động cộng đồng gắn với chuyên môn đào tạo năm 2019

GIỚI THIỆU

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Danh sách Giảng viên chủ trì ngành Hoá dược

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Hoá dược - Năm 2021

Chương trình đào tạo ngành Hoá dược - Năm 2022

Chương trình đào tạo ngành Hoá dược - Năm 2023