Tuesday, Feb 28th

Last update12:56:14 PM GMT

ID: Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu thỉnh giảng DA13HH

Lịch đánh giá kết thúc học phần T5/16

Chi tiết lịch đánh giá xem tại đây

TKB: Chính sách & Quản lý tài nguyên nước 1

Chi tiết thời khóa biểu xem tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần T4/16

Chi tiết lịch đánh giá xem tại đây

Lịch đánh giá kết thúc học phần (9-17/3/2016)

TKB môn: Vật liệu và Công nghệ xử lý nước 2

Thời khóa biểu môn: Vật liệu và Công nghệ xử lý nước 2
Lớp DA11HH - Học kỳ 1  năm học: 2014-2015.
CBGD: Nguyễn Trương Việt Thư

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây

TKB môn: Ứng dụng của VL Nano trong Màng mỏng

Thời khóa biểu môn: Ứng dụng của VL Nano trong Màng mỏng
Lớp DA11HH - Học kỳ 1  năm học: 2014-2015.
CBGD: Kiên Thị Thùy Linh

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây

TKB môn: Packaging 2

Thời khóa biểu môn: Packaging 2
Lớp DA10HH - Học kỳ 2  năm học 2013-2014.
CBGD: Ths. Trần Thanh Trang

Các bạn Sinh viên xem thời khóa biểu - danh sách tại đây

Trang 1/5