Thông báo (thay thư mời): Về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa - tháng 4
chi tiết thông báo xem tại đây

Công văn: V/v sử dụng thuật ngữ hóa học theo TCVN 5529:2010 và TCVN 5530:2010. Xem công văn chi tiết tại đây