Thông báo (thay thư mời) về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề - tháng 7
Chuyên đề: Từ trường và sự tác động của từ trường vào cuộc sống
Báo cáo viên ThS. Phan Thanh Hùng
Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây