Thông báo: V/v khiếu nại điểm rèn luyện (dự kiến lần 01) Học kỳ 1, năm học 2017-2018 của khóa 2013
Các bạn Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây