Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Hóa đại cương

Cơ Sở Lý Thuyết Hoá Học - Lê Minh Đức

18-cosolthhNguồn phát hành: Đại học Đà Nẵng, 2008
Sơ lược:
Chương 1: Cơ sở hoá lượng tử
1.1. Giới thiệu chung
1.2. Mô hình nguyên tử Rutherford
1.3. Hàm sóng, phuơng trình sóng Schrödinger
1.4. Toán tử trong cơ học lượng tử
Chương 2: Cấu trúc electron nguyên tử
2.1. Nguyên tử H và ion giống H
2.2. Nguyên tử nhiều electron
Chương 3: Cấu tạo phân tử - liên kết hoá học
3.1. Khảo sát liên kết CHT trên cơ sở lượng tử
3.2. Phương pháp liên kết hoá trị
3.3. Phương pháp orbital phân tử (MO)
Chương 4: Đối xứng
4.1. Khái niệm
4.2. Các phép đối xứng cơ bản
Chương 5: Mô phỏng cấu trúc phân tử
5.1. Giới thiệu phần mềm Gaussian
5.2. Nhập lệnh và chạy chương trình
5.3. Phân tích kết quả
Xem file tại đây

Hướng dẫn học Hóa Học Đại Cương - Từ Anh Phong

17-huongdanhhdcNguồn phát hành:  Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2008
Sơ lược:
Bài 1: Một số khái niệm và định luật cơ bản của hóa học
Bài 2: Cấu tạo nguyên tử
Bài 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
Bài 4: Động hóa học
Bài 5: Đại cương về dung dịch
Bài 6: Dung dịch các chất điện li
Bài 7: Điện hóa học
Bài 8: Nhiệt động hóa học
Hướng dẫn làm bài tập và trả lời các câu hỏi.
Xem file tại đây

Hoá học đại cương - Nguyễn Phú Huyền Châu, Nguyễn Thị Minh Minh, Trần Thị Hòa

16-hhdaicuongNguồn phát hành: TT Giảng dạy và Thực hành Cơ bản - Đại học Huế, 2008
Sơ lược: Dành cho sinh viên không chuyên ngành hóa.
Bài mở đầu
Chương I Những khái niệm và định luật cơ bản của hoá học
Chương II Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Chương III Cấu tạo phân tử và liên kết hoá học
Chương IV Nhiệt động học hoá học
Chương V Động hoá học
Chương VI Cân bằng hoá học
Chương VII Dung dịch
Chương VIII Dung dịch điện li
Chương IX Hoá keo
Chương X Điện hóa học
Phụ lục
Xem file tại đây

Cơ sở lý thuyết Hoá học - Đại học Bách khoa Hà Nội

15-cslythuyethhNguồn phát hành:  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009
Sơ lược:
Phần 1: Cấu tạo chất
Chương 1 - Cấu tạo nguyên tử
Chương 2 - Định luật tuần hoàn - bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Chương 3 - Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử
Phần 2: Cơ sở lý thuyết Hoá học
Chương 1. Áp dụng nguyên lý I của nhiệt động học (NĐH) vào hoá học
Chương 2. Nguyên lý II của NĐH. Chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình
Chương 3. Cân bằng hoá học
Chương 4. Cân bằng pha
Chương 5. Dung dịch
Chương 6 Dung dịch chất điện ly
Chương 7. Động hoá học
Chương 8. Các quá trình điện hoá
Xem file tại đây

Hoá đại cương B - Ths. Hồ Thị Bích Ngọc

14-hoadaicuongbNguồn phát hành:  Chưa xác định, 2009
Sơ lược:
Chương I. Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Chương II. Các trạng thái tập hợp của vật chất
Chương III. Động lực – chiều hướng và tốc độ của quá trình
Chương IV. Dung dịch
Chương V. Phản ứng oxy hóa khử và nguồn điện
Xem file tại đây

Trang 1/4