Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Giới thiệu Thông tin Giảng viên

Thông tin Giảng viên

TRƯỞNG BỘ MÔN Cô: Châu Nguyễn Trầm Yên
Học vị: Nghiên cứu sinh
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 148)
Địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Hóa hữu cơ 1
- Hóa hữu cơ 2
P.TRƯỞNG BỘ MÔN Thầy: Nguyễn Thiện Thảo
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 362)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Hóa phân tích 1, 2
- Phân tích công cụ 1
- Packaging 1, 2
- Ứng dụng tin học trong CNHH
GIẢNG VIÊN Thầy: Huỳnh Bá Giã
Học vị: Tiến sĩ
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 148)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Hóa học Polymer và VL xử lý nước 1
- Hóa học Polymer và VL xử lý nước 2
GIẢNG VIÊN Cô: Nguyễn Thị Thu Hà
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 362)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Hóa vô cơ 1
- Hóa vô cơ 2
- Anh văn chuyên ngành 1, 2, 3
GIẢNG VIÊN Cô: Mã Thái Hòa
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 362)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Hóa học Polymer và VL xử lý nước 1
- Vật liệu và CN xử lý nước 2
- PP nghiên cứu khoa học
GIẢNG VIÊN Cô: Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 362)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Hóa hữu cơ 1
- Hóa hữu cơ 2
- Phân tích công cụ 1
GIẢNG VIÊN Cô: Nguyễn Thị Anh Thư
Học vị: Thạc sĩ
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 362)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Hóa lý 1
- Hóa lý 2
- Hóa học và Hóa lý Polymer
GIẢNG VIÊN Cô: Nguyễn Thị Ngọc Trăm
Học vị: Nghiên cứu sinh
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 362)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy:
- Hóa đại cương
- Hóa vô cơ 1, 2
- Ứng dụng tin học trong CNHH
GIẢNG VIÊN Cô: Mai Thị Thùy Lam
Học vị: Cao học
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 362)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Hóa lý 1
- Hóa lý 2
GIẢNG VIÊN Cô: Huỳnh Thị Hồng Hoa
Học vị: Cao học
Số điện thoại: 0743.855.246 (nội bộ 362)
Địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Môn giảng dạy chính:
- Vật liệu in
- Công nghệ in
- Lý thuyết màu và phục chế hình ảnh