Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Giới thiệu Chức năng - nhiệm vụ

1.     Hoạt động giảng dạy

        - Các giảng viên trong Khoa phụ trách giảng dạy các môn chuyên ngành thuộc Khoa quản lý và trực tiếp hướng dẫn SV thực hành thực tế ở các phòng Thí nghiệm của Khoa.
2.    Hoạt động hợp tác với các công ty, doanh nghiệp ngoài trường:

        - Hiện tại Khoa đang hợp tác và được sự hỗ trợ từ công ty hóa chất Mỹ Lan về vấn đề thực tập, giải quyết việc làm cho SV.
        - Bên cạnh đó về phía Bộ môn và Khoa luôn tìm kiếm các cơ hội để tạo mối quan hệ hợp tác với các công ty và doanh nghiệp phù hợp để tạo thêm nhiều cơ hội cho SV khi tốt nghiệp.