Wednesday, Aug 23rd

Last update08:51:02 AM GMT

ID: Đào tạo Khung chương trình

Khung chương trình

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tên chương trình
: Ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu nano; Ứng dụng Công nghệ in 2 chiều và 3 chiều; Vật liệu và công nghệ xử lý nước
Trình độ đào tạo:   Đại học
Ngành đào tạo:      Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
Loại hình đào tạo: Chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  5137/QĐ – ĐHTV, ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)
Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây